II. sympozium roboticky asistované rehabilitace

Pozvánka na sympoziumKlinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádá II. sympozium roboticky asistované rehabilitace. “Robotika: integrální součást neurorehabilitace”

 

Tento rok se sympozium bude konat ve dnech 30. září 2015 a 1. října 2015 v historické velké posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství v Praze na Albertově. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Účast je ohodnocena kredity pro lékaře i nelékařské zdravotnické profese. Odborným garantem akce je doc. MUDr. Olga Švestková, PhD., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Více informací včetně registračního formuláře naleznete na: http://sympoziumrar.wix.com/srar